Ako sa stať platcom DPH

Platcom DPH sa podnikateľ môže stať na základe registrácie, a to dvoma spôsobmi. Buď sa jedná o povinnú registráciu v zmysle zákona od DPH alebo o dobrovoľnú registráciu v zmysle toho istého zákona.

Povinná registrácia

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň na území Slovenskej republiky, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Dosiahnutie obratu sa sleduje za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, bez ohľadu na kalendárny rok a zdaňovacie obdobie, obrat teda môžete dosiahnuť aj napríklad za obdobie od augusta jedného kalendárneho roka do augusta nasledujúceho kalendárneho roka.

V prípade ak podnikateľ dostatočným obratom nedisponuje, ale platcom DPH chce byť z rôznych dôvodov, napríklad, že obchoduje s obchodnými partnermi, ktorí sú všetci platcami DPH, v takomto prípade má možnosť dobrovoľnej registrácie za platcu DPH.

Dobrovoľná registrácia

Zdaniteľná osoba môže v zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, t.j. pred dosiahnutím obratu 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Každú podanú žiadosť o dobrovoľnú registráciu daňový úrad posudzuje individuálne s ohľadom na činnosť žiadateľa a rozhodne, či žiadateľa zaregistruje.

Ak sú splnené podmienky na registráciu, daňový úrad zaregistruje žiadateľa do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu, vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Pri dobrovoľnej registrácii za platcu DPH musí podnikateľ preukázať, že vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle § 3 zákona DPH. Výkon ekonomickej činnosti sa preukazuje rôznymi dokumentmi, podľa toho, aké dokumenty si daňový úrad vyžiada. Najčastejšie pôjde o podnikateľský plán, rôzne zmluvy a dohody, prípadne faktúry.

Celý proces registrácie za platcu DPH vám vieme zabezpečiť. Poskytujeme službu založenie s.r.o. ako platca DPH, a to za cenu 449 EUR, vrátane poplatkov.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *