Dokumentácia transferového oceňovania

V prípade ak obchodujete so závislými (prepojenými) osobami, tieto transakcie musia spĺňať podmienky nezávislého vzťahu.

Hlavnou charakteristikou nezávislého obchodného vzťahu, t. j. vzťahu medzi subjektmi, ktoré nie sú prepojené, je dosiahnutie čo najväčšieho zisku pre seba. Naopak, v prípade závislých osôb sa sleduje zväčša spoločný cieľ a usiluje sa o čo najvyšší zisk pre skupinu, dôsledkom čoho môže byť napríklad znižovanie daňovej povinnosti.

Transferové oceňovanie je postup, ako stanoviť ceny pri transakciách – napríklad kúpe a predaji tovaru, poskytnutí služby, či poskytnutí pôžičky  – medzi závislými osobami tak, aby zodpovedali podmienkam nezávislého vzťahu.

Kto je závislou, resp. prepojenou osobou určuje § 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Najčastejšie v praxi pôjde o tieto prípady:

  • dvaja živnostníci, ktorú sú v príbuzenskom vzťahu,
  • spoločnosti s rovnakými spoločníkmi, resp. konateľmi,
  • dcérske spoločnosti voči materskej spoločnosti.

Rozsah dokumentácie

Pre určenie a odôvodnenie tohto postupu slúži dokumentácia transferového oceňovania. Tá môže byť podľa Usmernenia Ministerstva financií v nasledovnom rozsahu:

  • skrátená
  • základná
  • úplná

Pre väčšinu bežných tuzemských podnikateľov, ktorí majú povinnosť vypracovať transferovú dokumentáciu platá, že majú povinnosť vypracovať len skrátenú dokumentáciu.

dokumentacia transferove ocenovanie presov

Skrátenú dokumentáciu vedú:

  1. daňovníci – fyzické osoby a daňovníci, ktorí sú mikro účtovnými jednotkami
  2. daňovníci, s výnimkou daňovníkov, ktorí vedú úplnú dokuentáciu podľa bodov c-f tohto článku, ktorí uskutočňujú tuzemské kontrolované transakcie (okrem transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí). Platí, že ak títo daňovníci uskutočňujú aj zahraničné kontrolované transakcie (t.j. transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou) a prípadne transakcie so stálymi prevádzkarňami daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené v zahraničí), uplatní sa toto pravidlo len na časť dokumentácie vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,
  3. daňovníci, ktorí sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými osobami, ktoré sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s osobami uvedenými v bode 4
  4. daňovníci s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými daňovníkmi s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s daňovníkmi podľa bodu 3

Úplnú dokumentáciu vedú:

a) daňovníci, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, s výnimkou daňovníkov uvedených v bode 2-4 tohto článku, ktorá vedú skrátenú dokumentáciu

b) daňovníci, ktorí uskutočňujú transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu, okrem daňovníkov podľa bodu 1. tohto článku; ak títo daňovníci uskutočňujú transakcie aj vo vzťahu k závislým osobám, ktoré sú daňovníkmi zo zmluvného štátu, uplatní sa toto pravidlo len na časť dokumentácie vo vzťahu k transakciám s daňovníkmi nezmluvného štátu

c) daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia

d) daňovníci, ktorí žiadajú o úpravu základu dane, s výnimkou daňovníkov, ktorí žiadajú úpravu základu dane z príjmov (ďalej len „základ dane“) vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám

e) daňovníci, ktorí v zdaňovacom období od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 300.000 eur a taktiež daňovníci, ktorí v dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400.000 eur, s výnimkou daňovníkov uvedených v bode 3 tohto článku, ktorý vedie skrátenú dokumentáciu

f) daňovníci, ktorí v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani.

Všetci ostatní vedú základnú dokumentáciu. Pokiaľ teda vykonávate tuzemské kontrolované transakcie, vo väčšine prípadov sa na Vás bude vzťahovať povinnosť viesť skrátenú dokumentáciu.

Skrátená dokumentácia je obsahovo najmenej rozsiahla, úplná dokumentácia ako už z názvu vyplýva je najrozsiahlejšia.

dokumentacia transferoveho ocenovania presov 2

Ako je to v praxi?

V prípade kontroly z daňového úradu musíte vedieť preukázať, že ceny za transakcie medzi prepojenými osobami boli stanovené správne, a musíte si vedieť postup určenia ceny obhájiť. Všetko by malo byť uvedené v dokumentácii transferového oceňovania. V prípade ak takouto dokumentáciou nedisponujete, vystavujete sa riziku sankcií zo strany daňového úradu. Povinnosť viesť dokumentáciu transferového oceňovania sa totiž týka každej spoločnosti, ktorá takéto obchody uskutočňuje a evidovaná musí byť každá transakcia.

Transferovú dokumentáciu si môže každá spoločnosť vypracovať sama, alebo si môže objednať služby profesionálov. V prípade záujmu o vypracovanie dokumentácie transferového oceňovania nás neváhajte kontaktovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *